Dane osobiste


Adresy


Wykształcenie


Zatrudnienie


Stypendia


Specjalizacja dydaktyczna


Dziedziny kompetencji dydaktycznej


Aktywność administracyjna


Aktywność naukowa

 

Publikacje w porządku chronologicznym

1975

1976

1978

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003


Publikacje według kategorii

            Monografie

            Redakcje książek

            Rozprawy i artykuły

            Recenzje

            Polemiki

            Drobne teksty

            Tłumaczenia


Promocja prac dyplomowych

            A. prace doktorskie

                        jako promotor

                        jako recenzent

            B. prace magisterskie

                        jako promotor

            C. prace licencjackie

                        jako promotor


Referaty (na konferencjach, w towarzystwach i kołach naukowych itp.)


Nagrody za aktywność naukową i dydaktyczną


 

Dane osobiste:
Urodzony 14 lutego 1950 w Złocieńcu, woj. koszalińskie. Stan cywilny: żonaty (Gerarda z d. Martyniuk, ur. 12.12.1951), dwoje dzieci: (Justyna, ur. 17.09.1980; Marta, ur. 26.10.1988).

Adresy:
1) pracy

Instytut Filozofii, Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, tel. sekretariatu IF 328-31-20; email: K.Jodkowski@ifil.uz.zgora.pl

2) domowy
ul. Prosta 8a/3, 65-783 Zielona Góra, tel. (0-68)323-02-15; kom. (0-602)680-812

Wykształcenie:
1974 --- magisterium (z wyróżnieniem) z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (specjalizacja: filozofia przyrody nieożywionej). Tytuł pracy magisterskiej: Filozoficzne uwarunkowania kosmologii Edwarda Arthura Milne'a (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Mazierski; recenzent: ks dr Zygmunt Hajduk).

1983 --- doktorat z filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: filozofia nauki). Tytuł pracy: Antykumulatywizm Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda na tle ich poglądów filozoficznych (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Cackowski; recenzenci: prof. dr hab. Władysław Krajewski, prof. dr hab. Jan Such). Praca uzyskała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

1992 --- habilitacja z filozofii nauki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie książki Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 22, Wyd. UMCS, Lublin 1990 (kolokwium habilitacyjne 16.03.1992; recenzenci: prof. dr hab. Witold Marciszewski, prof. dr hab. Krystyna Zamiara, prof. dr hab. Wacław Mejbaum; temat wykładu habilitacyjnego: Kuhnowska filozofia edukacji a krytyczne myślenie).

2000 kwiecień --- tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

Zatrudnienie:

 

10.12.1974 --- 31.03.1975

młodszy dokumentalista w Zakładzie Słownika Metodologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierownik Zakładu: ks. prof. dr hab. Stanisław Kamiński).
 

01.04.1975 --- 31.08.1975

asystent stażysta w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierownik Zakładu: doc. dr hab. Leon Koj).
 

01.09.1975 --- 28.02.1978

asystent w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk MIFiS UMCS (kierownik: j.w.).
 

01.03.1978 --- 28.02.1983

starszy asystent w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk MIFiS UMCS (kierownik: j.w.).
 

01.03.1983 --- 31.09.1994

adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk MIFiS UMCS (od 1990 Zakład Logiki i Metodologii Nauk Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS; kierownik: j.w., od 1987 roku kierownik z tytułem prof. dra hab.).
 

01.10.1994 --- 31.09.1996

profesor nadzwyczajny UMCS w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk WFiS UMCS (kierownik j.w., od 12.1994 kier. prof. dr hab. Jacek Paśniczek; od 01.10.1995 do 30.09.1996 kier. K. Jodkowski); od 01.10.95 do 31.09.96 na 1/2 etatu na drugim etacie.
 

01.10.1995 ---

profesor nadzwyczajny WSP TK w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii WSP TK (od 2001 UZ) w Zielonej Górze (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski)
 

01.10.1999 --- 31.08.2002

dyrektor Instytutu Filozofii WSP (od 2001 UZ) w Zielonej Górze

 

Stypendia:

 

od 01.08.1982 do 31.12.1982 stypendium doktorskie
od 01.10.1985 do 30.09.1986 stypendium habilitacyjne

od 20.01.1990 do 22.05.1990 stypendium Lock Haven University w Lock Haven, Pennsylvania, USA

Specjalizacja dydaktyczna:

1) Filozofia nauki i historia filozofii nauki
2) Ogólna metodologia nauk
3) Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych

Dziedziny kompetencji dydaktycznej:

1) Logika praktyczna (kultura logicznego myślenia)
2) Ontologia
3) Filozofia (dla niefilozofów)

Aktywność administracyjna:

 

1) jeden z założycieli i współredaktor serii wydawniczej Realizm. Racjonalność. Relatywizm (od 1984 roku wydano 37 tomów).

 

2) kierownik sekcji metodologii nauk Zakładu Logiki i Metodologii Nauk MIFiS UMCS (od 1985 roku do 1994 roku).

 

3) od stycznia 1987 roku do końca 1990 roku koordynator grupy tematycznej "Teorie wartości metodologicznych funkcjonujących ewaluacyjnie" (RPBP III.22.IV.B) w temacie "Aksjologiczne aspekty kategorii metodologicznych" (RPBP III.22.IV; kierownik prof. dr hab. Leon Koj) w programie "Wartości i wartościowanie w strukturze filozofii, w poznaniu naukowym i w praktyce społecznej" (RPBP III.22; kierownik prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki).

 

4) od października 1994 roku do października 1997 roku kierownik grantu KBN "Sposoby porównywania teorii (kontynuacja)" 1 P101 013 07.

 

5) od października 1995 do końca września 1996 roku kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

 

6) od października 1999 do września 2002 roku dyrektor Instytutu Filozofii WSP TK (od 2001 UZ) w Zielonej Górze. 

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

PUBLIKACJE W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

 

1975

1. Problem wyjaśniania w nauce (recenzja: E. Nikitin, Wyjaśnianie jako funkcja nauki, PWN, Warszawa 1975),

             Studia Filozoficzne 1975, nr 9, s. 163-169.

 

1976

2. "Wgląd w zjawiska" jako naczelny postulat kosmologii E.A. Milne'a,

            Referaty na II Sympozjum p.n. Metody Heurezy, Warszawa 25 września 1976, zeszyt 2, s. 125-135.
 

1978

3. Falsyfikacjonizm a wzrost wiedzy,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1977, vol. II, s. 255-272.
 

1980

4. Filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Stadium umiarkowane,

            Studia Filozoficzne 1979, nr 11, s. 59-75.
 

5. Petera Urbacha koncepcja mocy heurystycznej programów badawczych,

            Referaty na V Sympozjum p.n. Metody Heurezy, Warszawa 23 września 1978, zeszyt 2, s. 37-50.
 

6. Spór o kryterium teoretyczności pojęć,

            Studia Filozoficzne 1980, nr 3, s. 59-77.
  
7. Koncepcja przestrzeni i czasu w kosmologii Edwarda Artura Milne'a,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1978-1979, vol. III-IV, s. 101-127.
 

8. O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda,

            Studia Filozoficzne 1980, nr 7, s. 79-91.
 

1981

9. Milczące funkcjonowanie paradygmatu,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 1, s. 53-65.
 

10. Polskie wydanie rozpraw Feyerabenda (recenzja: Paul K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, PWN, Warszawa 1979, ss. 252),

            Studia Filozoficzne 1981, nr 2, s. 159-169.
 

11. Podstawowe idee J.D. Sneeda niezdaniowej koncepcji teorii,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 4, s. 17-31.
 

12. Petera Urbacha koncepcja mocy heurystycznej programów badawczych,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1980, t. 16, z. 4, s. 462-473 (jest to rozszerzona wersja pozycji nr 4).
  

1982

13. Historyczne tło Sneeda-Stegmüllera niezdaniowej koncepcji teorii,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 11, s. 53-74.
 

14. Aprioryzm kinematycznej teorii względności Edwarda Artura Milne'a,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1980, vol. V, s. 69-85.
 

15. "Wszystko ujdzie". Anarchizm epistemologiczny Paula K. Feyerabenda,

            Akcent 1982, nr 2 (8), s. 127-134.
 

16. Bronię Feyerabenda [polemika z artykułem: Marek W. Kalinowski, Spór z Feyerabendem, Człowiek i Światopogląd 1981, nr 1-2, s. 205-209],

            Człowiek i Światopogląd 1982, nr 203, s. 48-51.
 

1983

17. Recenzja: Wolfgang Stegmüller, The Structure and Dynamics of Theories, (Springer-Verlag, New York --- Heidelberg --- Berlin 1976, ss. 277),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1982, t. 18, z. 3-4, s. 339-349.
 

18. Rudolf Haller o podobieństwie teorii naukowych i bajek,

            Akcent 1983, nr 3 (13), s. 160-164.
 

1984

19. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984, ss. 105.

            Recenzje:

            1. Adam Pawlak, Zagadnienia Naukoznawstwa 1986, t. 22, z. 2, s. 394-399.

            2. Tadeusz Kwiatkowski, Nowa filozoficzna seria wydawnicza w UMCS i pierwsze trzy jej pozycje, Ruch Filozoficzny 1987, t. 44, nr 2, s. 167-171 (łączna recenzja trzech pierwszych tomów serii RRR).

            3. Jerzy Loba, Czy istnieje prawda absolutna?, Człowiek i Światopogląd 1988, nr 8 (271), s. 112-118.
 

20. Problem uteoretyzowania faktów naukowych,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1983, t. 19, z. 4, s. 419-445.
 

21. Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii. Analiza stanowiska P.K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego,

            Studia Filozoficzne 1984, nr 1, s. 109-120.
 

22. Jak powstają teorie naukowe?,

            Akcent 1984, nr 1 (15), s. 154-164.
 

23. Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T.S. Kuhna i P.K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna,

            Studia Filozoficzne 1984, nr 5, s. 119-134.
 

1985

24. Radykalna epistemologia (recenzja: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, b.m.w. 1981, ss. 125),

            Studia Filozoficzne 1984, nr 11-12, s. 179-187.

 

1986
25. Recenzja: Alan E. Musgrave and John N. Dodd, Einstein. Six Lectures (Otago University Extension, Dunedin, New Zealand, 1981, ss. 95),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1985, t. 21, z. 3, s. 508-514
 

1987

26. Redakcja: Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986.

 

27. (ze: Zbysławem Muszyńskim, Jackiem Paśniczkiem i Janem Pomorskim) Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 9-10.
 

28. Tłumaczenie: Gonzalo Munévar, Dopuszczanie sprzeczności w nauce (oryginał: Gonzalo Munévar, Allowing Contradictions in Science, Metaphilosophy 1982, vol. 13, pp. 75-78),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 209-214.
 

29. Tłumaczenie: Paul K. Feyerabend, Wątpliwy autorytet logiki w dyskusjach przyrodniczych i metodologicznych (oryginał: fragment artykułu Paul K. Feyerabend, In Defence of Aristotle: Comments on the Condition of Content Increase, w: G. Radnitzky and G. Andersson (eds.), Progress and Rationality in Science, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland --- Boston, USA --- London, England 1978, Boston Studies in the Philosophy of Science vol. 58, Synthese Library vol. 125, s. 154-158, 177-178; całość s. 143-180),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 215-223.
   

30. Nauka w oczach Feyerabenda,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 227-270.
 

31. Recenzja: David C. Stove, Popper and After: Four Modern Irrationalists, (Pergamon Press, Oxford --- New York --- Toronto --- Sydney --- Paris --- Frankfurt 1982, ss. 116),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1987, t. 23, z. 1, s. 119-127.
 

1988

 

32. Paradygmat,

            w: Zdzisław Cackowski, Jerzy Kmita, Klemens Szaniawski (red.), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny,             Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław --- Warszawa --- Kraków --- Gdańsk --- Łódź    1987, s. 456-464.
 

33. Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu epistemologicznego,

             w: Andrzej Zachariasz (red.), Profile racjonalności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Międzyuczelniany             Instytut Filozofii i Socjologii [Wydawnictwo UMCS], Lublin 1988, s. 135-158.
 

34. W obronie nieostrości,

            w: Zbysław Muszyński (red.), O nieostrości, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 10, Wydawnictwo UMCS,             Lublin 1988, s. 199-225.
 

1989

 

35. Pojęcie paradygmatu a wspólnotowy charakter nauki w ujęciu Thomasa S. Kuhna,

            Annales UMCS Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1983, vol. 8, s. 41-56.

 

36. Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności,

            Roczniki Filozoficzne 1984, t. 32, z. 3, s. 173-198.
 

1990

 

37. Kontemplatywny versus performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (miejsce nauki w hierarchii wartości różnych tradycji i form życia)

            Studia Filozoficzne 1989, nr 10 (287), s. 99-113.
 

38. Czy koncepcja podobieństwa do prawdy (verisimilitude) jest rzeczywistym ratunkiem przed zagrożeniem relatywistycznym? [polemika z artykułem Józefa Życińskiego, Językowe uwarunkowania relatywizmu poznawczego,

w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 13-32],

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 33-37.
            [odpowiedź: Józef Życiński, Odpowiedź dyskutantom, w: j.w., s. 56-59].

 

39. Z jakim relatywizmem bezskutecznie walczy Wojciech Sady? [polemika z artykułem Wojciecha Sadego, Rewolucje w nauce jako argument przeciwko relatywizmowi, w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 73-97],

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 123-146.
            [odpowiedź: Wojciech Sady, Odpowiedź moim krytykom, w: j.w., s. 155-157].

 

40. O pustości, o nicości i o czymś tam jeszcze [polemika z artykułem Aliny Motyckiej, Relatywność wiedzy a relatywizm epistemologiczny, w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 367-385],

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 386-389.
            [odpowiedź: Alina Motycka, Relatywność wiedzy a relatywizm epistemologiczny (Repetytorium), w: j.w., s. 390-394].

 

41. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, ss. 706.

 

1991

 

42. Redakcja: Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991.

 

43. Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 5-6.

 

44. J.D. Sneeda i W. Stegmüllera próba racjonalnej interpretacji niektórych idei Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 29-78.
 

45. Zdemaskowanie bandy czterech (irracjonalistów),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 109-131.
 

46. Sylwetka filozoficzna Harveya Siegla,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 177-179.
 

47. Tłumaczenie: Alan Musgrave, Wpływ Einsteina na filozofię (oryginał: Alan Musgrave, Einstein's Influence on Philosophy, w: Alan E. Musgrave, John N. Dodd, Einstein. Six Lectures, Otago University Extensions, Dunedin, New Zealand 1981, s. 71-94),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 79-105.
 

48. Tłumaczenie: Steven Yates, Stove o neutralizowaniu słów wskazujących na sukces (oryginał: Steven Yates, Stove on Neutralizing Success-Words, maszynopis nadesłany do RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 165-173.
 

49. Tłumaczenie: Harvey Siegel, Tarski relatywistą? (oryginał: Harvey Siegel, Tarski a Relativist?, Analysis 1985, vol. 45, s. 75-76),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 251-253.
 

50. Tłumaczenie: Richard C. Jennings, Tarski --- pewna dwuznaczność (oryginał: Richard C. Jennings, Tarski --- An Ambiguity, Analysis 1986, vol. 46, s. 201-205),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 255-259.
 

51. Redakcja: Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991.

 

52. Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 9-10.
 

53. Rola filozofii w rozwoju nauki --- argument na rzecz eksternalizmu,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 33-71.
 

54. Gonzalo Munévara epistemologia przyszłości,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 151-178.
 

55. Tłumaczenie: Gonzalo Munévar, Granice wiedzy a schematy pojęciowe (oryginał: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, 1981, rozdziały 7 i 8, s. 91-115),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 179-203.
 

56. O niedocenianiu filozofii nauki T.S. Kuhna [polemika z artykułem Stefana Symotiuka pt. O niedocenianiu socjologii nauki Ludwika Flecka, Wiadomości Uniwersyteckie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wrzesień 1991, Rok 1, numer 4, s. 10],

            Wiadomości Uniwersyteckie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wrzesień 1991, Rok 1, numer 4, s. 11.
 

1992

 

57. Redakcja (ze Zbysławem Muszyńskim), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.

 

58. (ze Zbysławem Muszyńskim) Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski i Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 9-20.
 

59. Tłumaczenie: Gonzalo Munévar, O sposobie istnienia rzeczy (oryginał: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, 1981, rozdziały 2 i 3, s. 10-44),

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 21-57.
 

60. O czym mówią teorie naukowe?,

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 59-112.
 

61. Tłumaczenie: Robert Rynasiewicz, Realizm, internalizm i metodologiczny charakter przedmiotów teoretycznych (oryginał: Robert Rynasiewicz, Realism, Internalism, and Methodological Character of Theoretical Entities, artykuł nadesłany do RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 129-162.
 

62. Popper a Kuhn w sprawie wzrostu wiedzy,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1990, t. 26, z. 3, s. 463-468.
 

63. Problem irracjonalizmu i relatywizmu Kuhna,

            Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 1992, t. 1, nr 1, s. 125-130.
 

64. Kuhnowska filozofia edukacji a krytyczne myślenie,

            Wiadomości Uniwersyteckie (Sprawy Dydaktyki Uniwersyteckiej) Listopad 1992, nr 8 (15), s. 17-18 oraz Grudzień          1992, nr 9 (16), s. 11-12.
 

1993

 

65. Tłumaczenie: Leon Koj, Ścisłość i filozofia,

            w: Leon Koj, Wątpliwości metodologiczne, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993, s. 102-113.
 

1995

 

66. Kuhnowskie poglądy na kształt i charakter edukacji a krytyczne myślenie,

              Annales UMCS Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1993, vol. 18, s. 71-83.
 

67. Redakcja: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995.

 

68. Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 9-15.

 

69. Czy teoria jest kangurem egzystencjalnym? Kilka uwag o A. Jonkisza ujęciu koncepcji Sneeda,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 78-84.
 

70. Tłumaczenie: John Forge, Natura funkcji teoretycznych (oryginał: John Forge, The Nature of Theoretical Functions; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 97-115.
 

71. Tłumaczenie: Gary Gutting, Paradygmaty i rewolucje naukowe (oryginał: Gary Gutting, Introduction, w: Gary Gutting (ed.), Paradigms and Revolutions. Applications and Appraisals of Thomas Kuhn's Philosophy of Science, University of Notre Dame, Notre Dame --- London 1980, s. 1-21),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 191-218.
 

72. Teoria, język, fakt, obserwacja i odniesienie przedmiotowe w Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 219-244.
 

73. Tłumaczenie: Steven Yates, Czy istnieją alternatywne pojęciowe ramy robocze? (oryginał: Steven Yates, Are There Alternative Conceptual Frameworks?; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 387-400.
 

74. Tłumaczenie: Steven Yates, Porównywalność niewspółmiernych teorii (oryginał: Steven Yates, The Comparability of Incommensurable Theories; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 433-450.
 

75. O dialektycznej korespondencji kolejno po sobie następujących teorii naukowych,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 451-468.
 

76. Tłumaczenie: Paul K. Feyerabend, Demokracja, elitaryzm i metoda naukowa (oryginał: Paul K. Feyerabend, Democracy, Elitism, and Scientific Method, Inquiry 1980, vol. 23, s. 3-18),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 529-549.
 

77. Tłumaczenie: Mark Schroll, Nauka, pseudonauka i poszukiwanie tego, co autentyczne. Ontologiczne i epistemologiczne podstawy psychologii transpersonalnej (oryginał: Mark Schroll, Science, Pseudoscience and the Search for the Genuine: The Ontological and Epistemologica Foundations of Transpersonal Psychology; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 551-616.
 

78. Czy kauzalna teoria referencji jest lekarstwem na ontologiczną niewspółmierność?,

            a) w: Jacek Paśniczek et al. (red.), Między logiką a etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii,             metodologii,   semiotyki i etyki. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 211-222.

            b) wersja rozszerzona w: A. Jonkisz i W. Morszczyński (red.), Postacie prawdy t. 1, Filia Uniwersytetu Śląskiego w         Cieszynie, 1996, s. 121-137.

 

79. Recenzja: Richard Dawkins, Ślepy zegarmistrz (Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994)

            Roczniki Filozoficzne 1995, t. 43, z. 3, s. 195-212.
 

1996

 

80. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych [streszczenie referatu],

            w: Lech Witkowski (oprac.), Abstrakty. VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995, Uniwersytet             Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 88.
 

81. Hasła [amfibolia, anarchizm metodologiczny, aporia, błędy logiczne, dowodzenie, eksplikacja, definicja, ekwiwokacja, entymematyczne rozumowanie, erystyka, falsyfikacja, falsyfikacjonizm, hipoteza, indukcja, indukcjonizm, izostenia, kategoryczne zdania, klasyfikacja, konfirmacja, koroboracja, kryterium demarkacji, kwadrat logiczny, metodologia normatywna --- metodologia opisowa, metodologia pragmatyczna --- metodologia apragmatyczna, milcząca wiedza, niewspółmierność, obwersja, odwracanie zdań, paradoks, paradygmat, program badawczy, soryt, subsumpcja, sylogizm, termin, terminy obserwacyjne --- terminy teoretyczne, uzasadnianie, uznawanie, weryfikacja],

            w: Władysław Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa             1996.

 

82. Nauka jako zagrożenie dla religii [streszczenie referatu],

            w: IV Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia", Wilno 24-25 czerwca 1996, s. 47.
 

83. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych,

            a) Ruch Filozoficzny 1996, t. 53, nr 2-3, s. 209-222.
            b) Annales UMCS, Sectio I, 1996/1997, vol. 21 i 22, s. 11-27.

 

1997

 

84. Jak nie należy polemizować z naukowym kreacjonizmem,

            Przegląd Powszechny 1997, nr 10 (914), s. 111-119.

            [odp. na polemikę: J. Rodzeń, Argumenty, emocje i kreacjonizm naukowy. W odpowiedzi Kazimierzowi             Jodkowskiemu, Przegląd Powszechny 1997, nr 10 (914, s. 119-122]

 

85. Prawda w nauce (na przykładzie sporu ewolucjonizm-kreacjonizm),

            w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy II, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1997, s. 133151.
 

1998

 

86. Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm---kreacjonizm,

            w: Zbysław Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 31, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 127-171.

 

87. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm, Racjonalność. Relatywizm, t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 540.

            Recenzje:

            1. Józef Zon, Roczniki Filozoficzne 2000-2001, t. 48-49, z. 3, s. 146-149.

            2. Grzegorz Nowak, Książka filozofa o sporze między ewolucjonistami i kreacjonistami, Filozofia Nauki 2001, nr 2             (34), s. 161-168.

            Polemiki:

            1. Wojciech Sady, Dlaczego kreacjonizm "naukowy" nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?, Przegląd         Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 213-228.

            2. Krzysztof Łastowski, Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z "naukowym kreacjonizmem" w związku z książką K.             Jodkowskiego Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 229-240.

             [Odpowiedź na obie polemiki: Kazimierz Jodkowski, Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego,             Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 241-253.]

            3. Zdzisław Cackowski, Ewolucjonizm a kreacjonizm i emergentyzm, Zagadnienia Naukoznawstwa 2001, nr 1 (147), s. 13-28.

            4. Zbysław Muszyński, Co jest współmierne w kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm? Na marginesie książki             Kazimierza Jodkowskiego, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 169-176.
 

88. Tłumaczenie: Nancy Pearcey, Ewolucjonizm po Darwinie [oryginał: Evolution After Darwin --- What's Left?, Five Minutes with the Bible and Science, Bible-Science Newsletter, August 1985, vol. 23, No. 8, s. 710],

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 431-446.
 

89. Tłumaczenie: Nancy Pearcey, Wpływ ewolucjonizmu na filozofię i etykę [oryginał: The Influence of Evolution on Philosophy and Ethics, w: Science at the Crossroads, Papers of the 1983 National Creation Conference, Onesimus Publishing Co, Richfield, MN 1985, s. 166-171]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 447-459.
 

90. Tłumaczenie: Phillip E. Johnson, Reguły rozumowania darwinizmu [oryginał: Darwinism's Rules of Reasoning, Paper at Plenary Session, Annual Meeting, Southwestern Anthropological Association, Berkeley, California, April 1992]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 460-472.
 

91. Tłumaczenie: Phillip E. Johnson, Głośna "herezja" w świątyni Darwina [oryginał: Shouting "Heresy" in the Temple of Darwin, Today, October 24, 1994; reprinted in Watchmaker 1995, vol. 2, No. 2]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 473-481.
 

92. Tłumaczenie: Dean H. Kenyon, Kreacjonistyczne ujęcie pochodzenia życia [oryginał: The Creationist View of Biologic Origins, NEXA Journal, San Francisco State University, Spring 1984, s. 28-35]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 482-495.
 

93. Tłumaczenie: Michael J. Behe, Biologiczne mechanizmy molekularne. Eksperymentalne poparcie dla wniosku o projekcie [oryginał: Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference (maszynopis)]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 496-511.
 

1999

 

94. In Defence of Vagueness (of a Kind) in Science,

            w: Jacek Cachro and Katarzyna Kijania-Placek (eds.), Volume of Abstracts, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 20-26, 1999, Cracow, Poland, s. 176.
 

95. Kiedy nauka winna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego,

            w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy t. 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1802, Katowice 1999,   s. 77-96.

 

96. Spór o istotę nauki. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm---kreacjonizm,

            w: Jolanta Świderek, Marianna Flis-Jaszczuk, Waldemar Pycka (red.), Considerationes Philosophicales. W             czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 101-165.
 

97. Demistyfikacja sporu kreacjonizm-ewolucjonizm,

            Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 1999, R. VIII, Nr 3 (31), s. 77-94.
 

2000

 

98. Naturalizm ewolucjonizmu a wiara religijna. Przypadek Darwina,

            Przegląd Religioznawczy 1999, nr 1 (191), s. 17-34.
 

99. Tłumaczenie: Phillip E. Johnson, Co to jest darwinizm? (oryginał: What Is Darwinism?, w: Michael Bauman (ed.), Man and Creation. Perspectives on Science and Theology, Hillsdale College Press, Hillsdale, Michigan 1993, s. 177-190; http://www. origins.org/menus/pjohnson.html)

            Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 197-211.
 

100. Filozoficzna natura sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Refleksje po lekturze tekstu Phillipa E. Johnsona,

            Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 211-217.
 

101. Tłumaczenie: Don Batten, Teoria przerywanej równowagi (oryginał: Punctuated Equilibrium: Come of Age?, Creation Ex Nihilo Technical Journal 1994, vol. 8, No. 2, s. 131-137)

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 260-282.
 

102. Teoria przerywanej równowagi jako przykład degeneracji w sensie Lakatosa ewolucjonistycznego programu badawczego,

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 282-290.
 

103. Polemika: Odpowiedź na uwagę polemiczną Mieczysława Pajewskiego,

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 318.
 

104. Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu?

            w: Józef Dębowski, Marek Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 65-76.
 

105. Is the Causal Theory of Reference a Remedy for Ontological Incommensurability?,

            w: Adam Jonkisz and Leon Koj (eds.), On Comparing and Evaluating Scientific Theories, Poznań Studies in the       Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 72, Rodopi, Amsterdam --- Atlanta, GA 2000, s. 133-151.
 

106. Niewspółmierność według Kuhna i Feyerabenda,

            w: Wojciech Sady, Ludwik Fleck o społecznej naturze poznania, Filozofia polska XX wieku, Prószyński i S-ka,       Warszawa 2000, s. 116-121.
 

107. Wybór teorii według Kuhna,

            w: Wojciech Sady, Ludwik Fleck o społecznej naturze poznania, Filozofia polska XX wieku, Prószyński i S-ka,       Warszawa 2000, s. 127-131.
 

108. Wybór teorii według Feyerabenda,

            w: Wojciech Sady, Ludwik Fleck o społecznej naturze poznania, Filozofia polska XX wieku, Prószyński i S-ka,       Warszawa 2000, s. 132-137.
 

2001

 

109. Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego [polemika z artykułami Wojciecha Sadego, Dlaczego kreacjonizm „naukowy” nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, nr 1 (37), s. 213-228 oraz Krzysztofa Łastowskiego, Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z  „naukowym kreacjonizmem”, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, nr 1 (37), s. 229-240],

            Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, nr 1 (37), s. 241-253.
 

110. Tłumaczenie: Nancy Pearcey, Mitologia stworzenia. Obrońcy darwinizmu posuwają się do tłumienie danych i nauczania jawnych fałszów (oryginał: Creation Mythology: Defenders of Darwinism resort to suppressing data and teaching outright falsehoods, World Magazine June 24, 2000, vol. 15, no. 25; http://www.arn.org/docs/pearcey/np_world-creationmythology62400),

            Na Początku... lipiec-sierpień 2001, nr 7-8 (144-145), s. 196-199.
 

111. Darwin i konserwatyzm,

            Na Początku... lipiec-sierpień 2001, nr 7-8 (144-145), s. 240-251.
 

112. W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu,

            Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 7-18.
 

113. Tłumaczenie: Harun Yahya, Upadek mitu ewolucji,

            Na Początku... wrzesień 2001, nr 9 (146), s. 260-269.
 

114. Harun Yahya jako czołowy przedstawiciel islamskiego kreacjonizmu,

            Na Początku... wrzesień 2001, nr 9 (146), s. 269-274.
 

115. Tłumaczenie: Dr Bert Thompson, Implikacje ewolucjonizmu (oryginał: The Implications of Evolution, Reason & Revelation October 1997, vol. 17, No. 10, s. 73-78)

            Na Początku... październik 2001, nr 10 (147), s. 292-305.
 

116. Młodoziemska kosmologia relatywistyczna D. Russella Humphreysa,

            Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 326-346.
 

117. Tłumaczenie: D. Russell Humphreys, Siedem lat książki Starlight and Time [oryginał: D. Russell Humphreys, Seven Years of Starlight and Time, Acts & Facts August 2001, Impact #338],

            Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 347-353.
 

2002

 

118. Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm --- kreacjonizm,

            Roczniki Filozoficzne 2002, t. 50, z. 3, s. 187-198.
 

119. Niedocenianie filozofii. Błąd Phillipa E. Johnsona,

                         Na Początku... 2002, nr 1-2 (151-152), s. 14-19.

 

120 Kreacjonizm po polsku [List do Świata Nauki],

            Świat Nauki październik 2002 nr 10 (134), s. 6

            [odpowiedź Karola Sabatha, s. 6; jest to reakcja na artykuł Karola Sabatha, Kreacjonizm a sprawa polska, Świat             Nauki wrzesień 2002, nr 9 (133), s. 73].
 

121. Fred Hoyle (1915-2001),

            Na Początku... 2002, nr 5-6 (155-156), s. 152-164.

            [przedruk w: Fred Hoyle, Matematyka ewolucji, Wyd. Megas, Warszawa 2003, s. 21-36]

 

122. Stephen Jay Gould (1942-2002),

            Na Początku... 2002, nr 7-8 (157-158), s. 212-221.
 

123. Siedemdziesiąta rocznica powstania Creation Science Movement, najstarszej istniejącej organizacji kreacjonistycznej,

            Na Początku... 2002, nr 9-10 (159-160), s. 310-314.
 

2003

 

124. Pojęcie gatunku oraz mikro- i makroewolucji w kontekście sporu ewolucjonizm-kreacjonizm,

            Na Początku... 2003, nr 1-2 (164-165), s. 60-80.
 

125. Wady i zalety broszury Ankerberga i Weldona [posłowie],

            w: John Ankerberg i John Weldon, Fakty w sporze: stworzenie czy ewolucja?, Wydawnictwo Megas, Warszawa             2003, s. 67-81.
 

126. O ideologicznym charakterze ewolucjonizmu (na marginesie książki Ankerberga i Weldona),

            Na Początku... 2003, nr 5-6 (168-169), s. 214-223.

Publikacje według kategorii

Monografie

 

1. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984, ss. 105.

            Recenzje:

            1. Adam Pawlak, Zagadnienia Naukoznawstwa 1986, t. 22, z. 2, s. 394-399.

            2. Tadeusz Kwiatkowski, Nowa filozoficzna seria wydawnicza w UMCS i pierwsze trzy jej pozycje, Ruch Filozoficzny 1987, t. 44, nr 2, s. 167-171 (łączna recenzja trzech pierwszych tomów serii RRR).

            3. Jerzy Loba, Czy istnieje prawda absolutna?, Człowiek i Światopogląd 1988, nr 8 (271), s. 112-118.
 

2. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, ss. 706.

 

3. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 540.

            Recenzje:

            1. Józef Zon, Roczniki Filozoficzne 2000-2001, t. 48-49, z. 3, s. 146-149.

            2. Grzegorz Nowak, Książka filozofa o sporze między ewolucjonistami i kreacjonistami, Filozofia Nauki 2001, nr 2             (34), s. 161-168.
            Polemiki:

            1. Wojciech Sady, Dlaczego kreacjonizm "naukowy" nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?, Przegląd         Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 213-228.

            2. Krzysztof Łastowski, Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z "naukowym kreacjonizmem" w związku z książką K.             Jodkowskiego Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 229-240.

            [Odpowiedź na obie polemiki: Kazimierz Jodkowski, Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego,             Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 241-253.]

            3. Zdzisław Cackowski, Ewolucjonizm a kreacjonizm i emergentyzm, Zagadnienia Naukoznawstwa 2001, nr 1 (147), s. 13-28.

            4. Zbysław Muszyński, Co jest współmierne w kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm? Na marginesie książki             Kazimierza Jodkowskiego, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Filozofia Nauki 2001, nr 2 (34), s. 169-176.

Redakcje książek

 

1. Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, stron 340.
            Recenzja:

            Jacek Lejman, Recenzja książki K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Zagadnienia             Naukoznawstwa 1990, t. 26, nr 3, s. 491-494.
 

2. Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, stron 282.

 

3. Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991.

 

4. (ze Zbysławem Muszyńskim), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991.

 

5. Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

Rozprawy i artykuły

 

1. "Wgląd w zjawiska" jako naczelny postulat kosmologii E.A. Milne'a,

            Referaty na II Sympozjum p.n. Metody Heurezy, Warszawa 25 września 1976, zeszyt 2, s. 125-135.
 

2. Falsyfikacjonizm a wzrost wiedzy,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1977, vol. II, s. 255-272.
 

3. Filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Stadium umiarkowane,

            Studia Filozoficzne 1979, nr 11, s. 59-75.
 

4. Petera Urbacha koncepcja mocy heurystycznej programów badawczych,

            Referaty na V Sympozjum p.n. Metody Heurezy, Warszawa 23 września 1978, zeszyt 2, s. 37-50.
 

5. Spór o kryterium teoretyczności pojęć,

            Studia Filozoficzne 1980, nr 3, s. 59-77.

 

6. Koncepcja przestrzeni i czasu w kosmologii Edwarda Artura Milne'a,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1978-1979, vol. III-IV, s. 101-127.
 

7. O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda,

            Studia Filozoficzne 1980, nr 7, s. 79-91.
 

8. Milczące funkcjonowanie paradygmatu,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 1, s. 53-65.
 

9. Podstawowe idee J.D. Sneeda niezdaniowej koncepcji teorii,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 4, s. 17-31.
 

10. Petera Urbacha koncepcja mocy heurystycznej programów badawczych,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1980, t. 16, z. 4, s. 462-473 (jest to rozszerzona wersja pozycji nr 4).
 

11. Historyczne tło Sneeda-Stegmüllera niezdaniowej koncepcji teorii,

            Studia Filozoficzne 1981, nr 11, s. 53-74.
 

12. Aprioryzm kinematycznej teorii względności Edwarda Artura Milne'a,

            Annales UMCS, Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1980, vol. V, s. 69-85.
 

13. "Wszystko ujdzie". Anarchizm epistemologiczny Paula K. Feyerabenda,

            Akcent 1982, nr 2 (8), s. 127-134.
 

14. Rudolf Haller o podobieństwie teorii naukowych i bajek,

            Akcent 1983, nr 3 (13), s. 60-164.
 

15. Problem uteoretyzowania faktów naukowych,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1983, t. 19, z. 4, s. 419-445.
 

16. Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii. Analiza stanowiska P.K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego,

            Studia Filozoficzne 1984, nr 1, s. 109-120.
 

17. Jak powstają teorie naukowe?,

            Akcent 1984, nr 1 (15), s. 154-164.

 

18. Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T.S. Kuhna i P. K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna,

            Studia Filozoficzne 1984, nr 5, s. 119-134.
 

19. Nauka w oczach Feyerabenda,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 227-270.
 

20. Paradygmat,

             w: Zdzisław Cackowski, Jerzy Kmita, Klemens Szaniawski, (red.), Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny,             Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław --- Warszawa --- Kraków --- Gdańsk --- Łódź    1987, s. 456-464.
 

21. Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu epistemologicznego,

            w: Andrzej Zachariasz (red.), Profile racjonalności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii [Wydawnictwo UMCS], Lublin 1988, s. 135-158.
 

22. W obronie nieostrości,

            w: Zbysław Muszyński (red.), O nieostrości, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 10, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988, s. 199-225.
 

23. Paradygmat i wspólnotowy charakter uprawiania nauki w ujęciu Thomasa S. Kuhna,

            Annales UMCS Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1983, vol. 8, s. 41-56.
 

24. Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności,

            Roczniki Filozoficzne 1984, t. 32, z. 3, s. 173-198.
 

25. Kontemplatywny versus performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (miejsce nauki w hierarchii wartości różnych tradycji i form życia)

            Studia Filozoficzne 1989, nr 10 (287), s. 99-113.
 

26. J.D. Sneeda i W. Stegmüllera próba racjonalnej interpretacji niektórych idei Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 29-78.
 

27. Zdemaskowanie bandy czterech (irracjonalistów),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 109-131.
 

28. Rola filozofii w rozwoju nauki --- argument na rzecz eksternalizmu,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 33-71.
 

29. Gonzalo Munévara epistemologia przyszłości,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 151-178.
 

30. O czym mówią teorie naukowe?,

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 59-112.
 

31. Popper a Kuhn w sprawie wzrostu wiedzy,

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1990, t. 26, z. 3, s. 463-468.
 

32. Problem irracjonalizmu i relatywizmu Kuhna,

            Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 1992, t. 1, nr 1, s. 125-130.
 

33. Kuhnowska filozofia edukacji a krytyczne myślenie,

            Wiadomości Uniwersyteckie (Sprawy Dydaktyki Uniwersyteckiej) Listopad 1992, nr 8 (15), s. 17-18 oraz Grudzień          1992, nr 9 (16), s. 11-12.
 

34. Kuhnowskie poglądy na kształt i charakter edukacji a krytyczne myślenie,

            Annales UMCS Sectio I, Philosophia-Sociologia, 1993, vol. 18, s. 71-83.
 

35. Teoria, język, fakt, obserwacja i odniesienie przedmiotowe w Kuhnowskiej koncepcji paradygmatów,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 219-244.
 

36. O dialektycznej korespondencji kolejno po sobie następujących teorii naukowych,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 451-468.
 

37. Czy kauzalna teoria referencji jest lekarstwem na ontologiczną niewspółmierność?,

            w: a) Jacek Paśniczek et al. (red.), Między logiką a etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii,             metodologii, semiotyki i etyki. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 211-222.

            wersja rozszerzona w: b) A. Jonkisz i W. Morszczyński (red.), Postacie prawdy t. 1, Filia Uniwersytetu Śląskiego w         Cieszynie, 1996, s. 121-137.
 

38. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych,

            a) Ruch Filozoficzny 1996, t. 53, nr 2-3, s. 209-222.
            b) Annales UMCS, Sectio I, 1996/1997, vol. 21 i 22, s. 11-27.

 

39. Prawda w nauce (na przykładzie sporu ewolucjonizm-kreacjonizm),

            w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy II, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1997, s. 133151.

 

40. Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm---kreacjonizm,

            w: Zbysław Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t.             31, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 127-171.
 

41. Kiedy nauka winna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego,

            w: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy t. 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1802, Katowice 1999,   s. 77-96.
 

42. Spór o istotę nauki. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm---kreacjonizm,

            w: Jolanta Świderek (red.), Rozprawy filozoficzne, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 101-165.
 

43. Demistyfikacja sporu kreacjonizm-ewolucjonizm,

            Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 1999, R. VIII, Nr 3 (31), s. 77-94.
 

44. Filozoficzna natura sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Refleksje po lekturze tekstu Phillipa E. Johnsona,

            Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 211-217.
 

45. Teoria przerywanej równowagi jako przykład degeneracji w sensie Lakatosa ewolucjonistycznego programu badawczego,

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 282-290.

 

46, Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu?

            w: Józef Dębowski, Marek Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 65-76.
 

47. Is the Causal Theory of Reference a Remedy for Ontological Incommensurability?,

            w: Adam Jonkisz and Leon Koj (eds.), On Comparing and Evaluating Scientific Theories, Poznań Studies in the       Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 72, Rodopi, Amsterdam --- Atlanta, GA 2000, s. 133-151.
 

48. Niewspółmierność według Kuhna i Feyerabenda,

            w: Wojciech Sady, Ludwik Fleck o społecznej naturze poznania, Filozofia polska XX wieku, Prószyński i S-ka,             Warszawa 2000, s. 116-121.
 

49. Wybór teorii według Kuhna,

            w: j.w., s. 127-131.
 

50. Wybór teorii według Feyerabenda,

            w: j.w., s. 132-137.
 

51. Darwin i konserwatyzm,

            Na Początku... lipiec-sierpień 2001, nr 7-8 (144-145), s. 240-251.
 

52. Harun Yahya jako czołowy przedstawiciel islamskiego kreacjonizmu,

            Na Początku... wrzesień 2001, nr 9 (146), s. 269-274.
 

53. Młodoziemska kosmologia relatywistyczna D. Russella Humphreysa,

            Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 326-346.
 

54. Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm --- kreacjonizm,

            Roczniki Filozoficzne 2002, t. 50, z. 3, s. 187-198.
 

55. Fred Hoyle (1915-2001),

            Na Początku... 2002, nr 5-6 (155-156), s. 152-164.

            [przedruk w: Fred Hoyle, Matematyka ewolucji, Wyd. Megas, Warszawa 2003, s. 21-36]
 

56. Stephen Jay Gould (1942-2002),

            Na Początku... 2002, nr 7-8 (157-158), s. 212-221.
 

57. Siedemdziesiąta rocznica powstania Creation Science Movement, najstarszej istniejącej organizacji kreacjonistycznej,

            Na Początku... 2002, nr 9-10 (159-160), s. 310-314.
 

58. Pojęcie gatunku oraz mikro- i makroewolucji w kontekście sporu ewolucjonizm-kreacjonizm,

            Na Początku... 2003, nr 1-2 (164-165), s. 60-80.
 

59. Wady i zalety broszury Ankerberga i Weldona [posłowie],

            w: John Ankerberg i John Weldon, Fakty w sporze: stworzenie czy ewolucja?, Wydawnictwo Megas, Warszawa             2003, s. 67-81.
 

60. O ideologicznym charakterze ewolucjonizmu (na marginesie książki Ankerberga i Weldona),

            Na Początku... 2003, nr 5-6 (168-169), s. 214-223.

Recenzje

 

1. Problem wyjaśniania w nauce (recenzja: E. Nikitin, Wyjaśnianie jako funkcja nauki, PWN, Warszawa 1975),

            Studia Filozoficzne 1975, nr 9, s. 163-169.
 

2. Polskie wydanie rozpraw Feyerabenda (recenzja: Paul K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, PWN, Warszawa 1979, ss. 252),

            Studia Filozoficzne 1981, nr 2, s. 159-169.
 

3, Recenzja: Wolfgang Stegmüller, The Structure and Dynamics of Theories, (Springer-Verlag, New York --- Heidelberg --- Berlin 1976, ss. 277),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1982, t. 18, z. 3-4, s. 339-349.

 

4. Radykalna epistemologia (recenzja: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, [b.m.w.] 1981, ss. 125),

            Studia Filozoficzne 1984, nr 11-12, s. 179-187.

 

5. Recenzja: Alan E. Musgrave and John N. Dodd, Einstein. Six Lectures (Otago University Extension, Dunedin, New Zealand, 1981, ss. 95),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1985, t. 21, z. 3, s. 508-514.

 

6. Recenzja: David C. Stove, Popper and After: Four Modern Irrationalists, (Pergamon Press, Oxford --- New York --- Toronto --- Sydney --- Paris --- Frankfurt 1982, ss. 116),

            Zagadnienia Naukoznawstwa 1987, t. 23, z. 1, s. 119-127.

 

7. Recenzja: Richard Dawkins, Ślepy zegarmistrz (Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994)

            Roczniki Filozoficzne 1995, t. 43, z. 3, s. 195-212.

Polemiki

 

1. Bronię Feyerabenda [polemika z artykułem: Marek W. Kalinowski, Spór z Feyerabendem, Człowiek i Światopogląd 1981, nr 1-2, s. 205-209],

            Człowiek i Światopogląd 1982, nr 203, s. 48-51.
 

2. Czy koncepcja podobieństwa do prawdy (verisimilitude) jest rzeczywistym ratunkiem przed zagrożeniem relatywistycznym? [polemika z artykułem Józefa Życińskiego, Językowe uwarunkowania relatywizmu poznawczego, w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 13-32]

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 33-37.
            [odpowiedź: Józef Życiński, Odpowiedź dyskutantom, w: j.w., s. 56-59].

 

3. Z jakim relatywizmem bezskutecznie walczy Wojciech Sady? [polemika z artykułem Wojciecha Sadego, Rewolucje w nauce jako argument przeciwko relatywizmowi, w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 73-97]],

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 123-146.
            [odpowiedź: Wojciech Sady, Odpowiedź moim krytykom, w: j.w., s. 155-157].

 

4. O pustości, o nicości i o czymś tam jeszcze [polemika z artykułem Aliny Motyckiej, Relatywność wiedzy a relatywizm epistemologiczny, w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin 13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 367-385],

            w: Jan Pomorski (red.), Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały I Seminarium RRR, Lublin             13-14 maja 1986, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 11, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 386-389.
            [odpowiedź: Alina Motycka, Relatywność wiedzy a relatywizm epistemologiczny (Repetytorium), w: j.w., s. 390-            394].

 

5. O niedocenianiu filozofii nauki T.S. Kuhna [polemika z artykułem Stefana Symotiuka pt. O niedocenianiu socjologii nauki Ludwika Flecka, Wiadomości Uniwersyteckie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wrzesień 1991, Rok 1, numer 4, s. 10],

            Wiadomości Uniwersyteckie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wrzesień 1991, Rok 1, numer 4, s. 11.
 

6. Czy teoria jest kangurem egzystencjalnym? Kilka uwag o A. Jonkisza ujęciu koncepcji Sneeda [polemika z Adamem Jonkiszem],

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 78-84.
            [odpowiedź: Adam Jonkisz, Czy trzeba pytać, jak istnieją teorie fizykalne?, w: j.w., s. 84-95]

 

7. Jak nie należy polemizować z naukowym kreacjonizmem [polemika z Jackiem Rodzeniem],

            Przegląd Powszechny 1997, nr 10 (914), s. 111-119
            [odpowiedź: J. Rodzeń, Argumenty, emocje i kreacjonizm naukowy. W odpowiedzi Kazimierzowi Jodkowskiemu,             Przegląd Powszechny 1997, nr 10 (914, s. 119-122]

 

8. Odpowiedź na uwagę polemiczną Mieczysława Pajewskiego [Mieczysław Pajewski, Czy ruchliwe dwunożne dinozaury pojawiły się dopiero po archeopteryksie? Polemika z marginalną uwagą Kazimierza Jodkowskiego, Na Początku... 2000, nr 9-10, s. 314-318],

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 318.
 

9. Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego [odpowiedź na: Wojciech Sady, Dlaczego kreacjonizm "naukowy" nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu?, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 213-228 oraz Krzysztof Łastowski, Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z "naukowym kreacjonizmem" w związku z książką K. Jodkowskiego Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, R. X, nr 1 (37), s. 229-240],

            Przegląd Filozoficzny --- Nowa Seria 2001, nr 1 (37), s. 241-253.
  

10 Niedocenianie filozofii. Błąd Phillipa E. Johnsona,

            Na Początku... 2002, nr 1-2 (151-152), s. 14-19.

Drobne teksty

 

1. (ze: Zbysławem Muszyńskim, Jackiem Paśniczkiem i Janem Pomorskim) Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 9-10.

 

2. Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 5-6.

 

3. Sylwetka filozoficzna Harveya Siegla,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 177-179.
 

4., Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 9-10.

 

5. (ze Zbysławem Muszyńskim) Przedmowa,

            w: Kazimierz Jodkowski i Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 9-20.

 

6. Przedmowa, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 9-15.

 

7. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych [streszczenie referatu],

            w: Lech Witkowski (oprac.), Abstrakty. VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995, Uniwersytet             Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 88.
 

8. Hasła [amfibolia, anarchizm metodologiczny, aporia, błędy logiczne, dowodzenie, eksplikacja, definicja, ekwiwokacja, entymematyczne rozumowanie, erystyka, falsyfikacja, falsyfikacjonizm, hipoteza, indukcja, indukcjonizm, izostenia, kategoryczne zdania, klasyfikacja, konfirmacja, koroboracja, kryterium demarkacji, kwadrat logiczny, metodologia normatywna --- metodologia opisowa, metodologia pragmatyczna --- metodologia apragmatyczna, milcząca wiedza, niewspółmierność, obwersja, odwracanie zdań, paradoks, paradygmat, program badawczy, soryt, subsumpcja, sylogizm, termin, terminy obserwacyjne --- terminy teoretyczne, uzasadnianie, uznawanie, weryfikacja],

            w: Władysław Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa             1996.

 

9. Nauka jako zagrożenie dla religii [streszczenie referatu],

            w: IV Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia", Wilno 24-25 czerwca 1996, s. 47.

 

10. In Defence of Vagueness (of a Kind) in Science,

            w: Jacek Cachro and Katarzyna Kijania-Placek (eds.), Volume of Abstracts, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 20-26, 1999, Cracow, Poland, s. 176.
 

11. [List do Świata Nauki] Kreacjonizm po polsku,

            Świat Nauki październik 2002 nr 10 (134), s. 6 [reakcja na artykuł Karola Sabatha, Kreacjonizm a sprawa polska,             Świat Nauki wrzesień 2002, nr 9 (133), s. 73].
            [odpowiedź Karola Sabatha, s. 6]

Tłumaczenia

 

1. Gonzalo Munévar, Dopuszczanie sprzeczności w nauce (oryginał: Gonzalo Munévar, Allowing Contradictions in Science, Metaphilosophy 1982, vol. 13, pp. 75-78),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 209-214.
 

2. Paul K. Feyerabend, Wątpliwy autorytet logiki w dyskusjach przyrodniczych i metodologicznych (oryginał: fragment artykułu Paul K. Feyerabend, In Defence of Aristotle: Comments on the Condition of Content Increase, w: G. Radnitzky and G. Andersson (eds.), Progress and Rationality in Science, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland --- Boston, USA --- London, England 1978, Boston Studies in the Philosophy of Science vol. 58, Synthese Library vol. 125, s. 154-158, 177-178; całość s. 143-180),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 4,         Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 215-223.
 

3. Alan Musgrave, Wpływ Einsteina na filozofię (oryginał: Alan Musgrave, Einstein's Influence on Philosophy, w: Alan E. Musgrave, John N. Dodd, Einstein. Six Lectures, Otago University Extensions, Dunedin, New Zealand 1981, s. 71-94),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 79-105.
 

4. Steven Yates, Stove o neutralizowaniu słów wskazujących na sukces (oryginał: Steven Yates, Stove on Neutralizing Success-Words, maszynopis nadesłany do RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 165-173.
 

5. Harvey Siegel, Tarski relatywistą? (oryginał: Harvey Siegel, Tarski a Relativist?, Analysis 1985, vol. 45, s. 75-76),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 251-253.
 

6. Richard C. Jennings, Tarski --- pewna dwuznaczność (oryginał: Richard C. Jennings, Tarski --- An Ambiguity, Analysis 1986, vol. 46, s. 201-205),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 255-259.
 

7. Gonzalo Munévar, Granice wiedzy a schematy pojęciowe (oryginał: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, 1981, rozdziały 7 i 8, s. 91-115),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 179-203.
 

8. Gonzalo Munévar, O sposobie istnienia rzeczy (oryginał: Gonzalo Munévar, Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Hackett, 1981, rozdziały 2 i 3, s. 10-44),

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 21-57.
 

9. Robert Rynasiewicz, Realizm, internalizm i metodologiczny charakter przedmiotów teoretycznych (oryginał: Robert Rynasiewicz, Realism, Internalism, and Methodological Character of Theoretical Entities; artykuł nadesłany do RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm. Racjonalność.             Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 129-162.
 

10. Harvey Siegel, Tarski relatywistą? (oryginał: Harvey Siegel, Tarski a Relativist?, Analysis 1985, vol. 45, s. 75-76),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 251-253.
 

11. Richard C. Jennings, Tarski --- pewna dwuznaczność (oryginał: Richard C. Jennings, Tarski --- An Ambiguity, Analysis 1986, vol. 46, s. 201-205),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Na czym polega racjonalność nauki?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 7,             Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 255-259.
 

12. Leon Koj, Ścisłość i filozofia,

            w: Leon Koj, Wątpliwości metodologiczne, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993, s. 102-113.
 

13. John Forge, Natura funkcji teoretycznych (oryginał: John Forge, The Nature of Theoretical Functions; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 97-115.
 

14. Gary Gutting, Paradygmaty i rewolucje naukowe (oryginał: Gary Gutting, Introduction, w: Gary Gutting (ed.), Paradigms and Revolutions. Applications and Appraisals of Thomas Kuhn's Philosophy of Science, University of Notre Dame, Notre Dame --- London 1980, s. 1-21),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 191-218.
 

15. Steven Yates, Czy istnieją alternatywne pojęciowe ramy robocze? (oryginał: Steven Yates, Are There Alternative Conceptual Frameworks?; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 387-400.
 

16. Steven Yates, Porównywalność niewspółmiernych teorii (oryginał: Steven Yates, The Comparability of Incommensurable Theories; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 433-450.
 

17. Paul K. Feyerabend, Demokracja, elitaryzm i metoda naukowa (oryginał: Paul K. Feyerabend, Democracy, Elitism, and Scientific Method, Inquiry 1980, vol. 23, s. 3-18),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 529-549.
 

18. Mark Schroll, Nauka, pseudonauka i poszukiwanie tego, co autentyczne. Ontologiczne i epistemologiczne podstawy psychologii transpersonalnej (oryginał: Mark Schroll, Science, Pseudoscience and the Search for the Genuine: The Ontological and Epistemologica Foundations of Transpersonal Psychology; nadesłany do redakcji RRR),

            w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm     t. 17, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 551-616.
 

19. Nancy Pearcey, Ewolucjonizm po Darwinie [oryginał: Evolution After Darwin --- What's Left?, Five Minutes with the Bible and Science, Bible-Science Newsletter, August 1985, vol. 23, No. 8, s. 7-10],

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 431-446.
 

20. Nancy Pearcey, Wpływ ewolucjonizmu na filozofię i etykę [oryginał: The Influence of Evolution on Philosophy and Ethics, w: Science at the Crossroads, Papers of the 1983 National Creation Conference, Onesimus Publishing Co, Richfield, MN 1985, s. 166-171]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 447-459.

 

21. Phillip E. Johnson, Reguły rozumowania darwinizmu [oryginał: Darwinism's Rules of Reasoning, Paper at Plenary Session, Annual Meeting, Southwestern Anthropological Association, Berkeley, California, April 1992]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 460-472.
 

22. Phillip E. Johnson, Głośna "herezja" w świątyni Darwina [oryginał: Shouting "Heresy" in the Temple of Darwin, Today, October 24, 1994; reprinted in Watchmaker 1995, vol. 2, No. 2]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 473-481.
 

23. Dean H. Kenyon, Kreacjonistyczne ujęcie pochodzenia życia [oryginał: The Creationist View of Biologic Origins, NEXA Journal, San Francisco State University, Spring 1984, s. 28-35]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 482-495.
 

24. Michael J. Behe, Biologiczne mechanizmy molekularne. Eksperymentalne poparcie dla wniosku o projekcie [oryginał: Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference (maszynopis)]

            w: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm.             Racjonalność. Relatywizm t. 35, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 496-511.
 

25. Phillip E. Johnson, Co to jest darwinizm? (oryginał: What Is Darwinism?, w: Michael Bauman (ed.), Man and Creation. Perspectives on Science and Theology, Hillsdale College Press, Hillsdale, Michigan 1993, s. 177-190; http://www. origins.org/menus/pjohnson.html)

            Na Początku... 2000, nr 7-8 (131-132), s. 197-211.
 

26. Don Batten, Teoria przerywanej równowagi (oryginał: Punctuated Equilibrium: Come of Age?, Creation Ex Nihilo Technical Journal 1994, vol. 8, No. 2, s. 131-137)

            Na Początku... 2000, nr 9-10 (133-134), s. 260-282.
 

27. Tłumaczenie: Nancy Pearcey, Mitologia stworzenia. Obrońcy darwinizmu posuwają się do tłumienie danych i nauczania jawnych fałszów (oryginał: Creation Mythology: Defenders of Darwinism resort to suppressing data and teaching outright falsehoods, World Magazine June 24, 2000, vol. 15, no. 25; http://www.arn.org/docs/pearcey/np_world-creationmythology62400),

            Na Początku... lipiec-sierpień 2001, nr 7-8 (144-145), s. 196-199.
 

28. Tłumaczenie: Harun Yahya, Upadek mitu ewolucji,

            Na Początku... wrzesień 2001, nr 9 (146), s. 260-269.
 

29. Tłumaczenie: Dr Bert Thompson, Implikacje ewolucjonizmu (oryginał: The Implications of Evolution, Reason & Revelation October 1997, vol. 17, No. 10, s. 73-78)

            Na Początku... październik 2001, nr 10 (147), s. 292-305.
 

30. Tłumaczenie: D. Russell Humphreys, Siedem lat książki Starlight and Time [oryginał: D. Russell Humphreys, Seven Years of Starlight and Time, Acts & Facts August 2001, Impact #338],

            Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 347-353.

Promocja prac dyplomowych

 

A. prace doktorskie

 

jako promotor

1. Artur Koterski, Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1997 [publiczna obrona 12 grudnia 1997 r.].

 

? Jacek Janas-Kaszczyk, Znaczenie anarchizmu Feyerabenda dla współczesnej filozofii nauki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1995 [po pozytywnych recenzjach; doktorant przypuszczalnie zrezygnował z obrony i ubiegania się o stopień doktora].

 

jako recenzent

1. Krzysztof Jerzy Kilian, Poznanie teoretyczne i jego status w ujęciu Karla R. Poppera (Od metody do metafizyki), Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1997 [promotor: prof. dr hab. Andrzej Zachariasz; publiczna obrona 18 marca 1998].

 

B. prace magisterskie

 

jako promotor

1. Artur Koterski, Falsyfikacjonistyczne kryterium demarkacji w ujęciu Poppera i Lakatosa, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1996.

 

2. Radosław Kopeć, Karl R. Popper o naukowości darwinizmu, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Lublin 1997.

 

3. Piotr Bylica, Rola faktów w powstawaniu teorii naukowych na przykładzie rewolucji kopernikańskiej, Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 2001.

 

4. Grzegorz Sęk, Melanizm przemysłowy jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2001.

 

5. Tomasz Zawada, Teistyczny ewolucjonizm Howarda J. Van Tilla, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2001.

 

6. Łukasz Pająk, Spór o celowość organizmów żywych na przykładzie budowy oka kręgowców, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2002.

 

7. Katarzyna Gardiasz, Filozoficzno-metodologiczne aspekty biblijnego ujęcia stworzenia. Poglądy Henry’ego M. Morrisa, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2002.

 

C. Prace licencjackie

 

jako promotor

1. Michał Ferdynus, Zasada antropiczna a wszechświaty równoległe, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zielona Góra 2003.

Referaty (na konferencjach, w towarzystwach i kołach naukowych itp.):

 

1.         22.05.1981. O pożytku z mętności płynącym [na ogłoszeniu tytuł "Umiejętności nauki a problem rekonstrukcji"], Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Lublinie, informacja w Ruchu Filozoficznym 1982-1983, t. 40, z. 4, s. 352 (wersja pisemna: W obronie nieostrości, w: Zbysław Muszyński (red.), O nieostrości, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 10, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988, s. 199-225).

 

2.         17.12.1986. Z filozofii nauki T.S. Kuhna, Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (godz. 16.00, sala 213).

 

3.         18.10.1989. Rola filozofii w rozwoju nauki --- argument na rzecz eksternalizmu, sympozjum w Gębicach "Nauka w świetle współczesnej filozofii" poświęcone 70-leciu urodzin prof. Władysława Krajewskiego (wersja pisemna: Rola filozofii w rozwoju nauki --- argument na rzecz eksternalizmu, w: K. Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 33-71 oraz w: K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm t. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 216-263).

 

4.         01.09.1992. Przez całe życie ludzie mówią tylko jedno zdanie, konferencja "Filozofia języka" zorganizowana w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński w dniach 1-3.09.1992.

 

5.         05.12.1994 Czy kauzalna teoria referencji jest lekarstwem na ontologiczną niewspółmierność?, konferencja "Prawda w filozofii i nauce", Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Zakład Nauk Społecznych (wersja pisemna ukazała się w: Jacek Paśniczek et al. (red.), Między logiką a etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 211-222 oraz w wersji rozszerzonej w: A. Jonkisz i W. Morszczyński (red.), Postacie prawdy t. 1, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 1996, s. 121-137).

 

6.         05.09.1995. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych, VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 (wersja pisemna ukazała się w Ruchu Filozoficznym 1996, t. 53, nr 2-3, s. 209-222 i w Annales UMCS, Sectio I, 1996/1997, vol. 21 i 22, s. 11-27).

 

7.         07.12.1995. Prawda w nauce (na przykładzie kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm), konferencja: Prawda w nauce i w filozofii, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1995 (wersja pisemna ukazała się w pracy zbiorowej: Adam Jonkisz (red.), Postacie prawdy II, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1997, s. 133-151.)

 

8.         25.06.1996. Nauka jako zagrożenie dla religii, IV Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia", Wilno 24-25 czerwca 1996 (abstrakt, wersja pisemna ukaże się w materiałach konferencji).

 

9.         05.12.1997. Kiedy nauka powinna unikać prawdy? Studium przypadku: zasada doboru naturalnego, konferencja: Prawda w nauce i w filozofii, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1997 (wersja pisemna ukaże się w pracy zbiorowej pod redakcją Adama Jonkisza)

 

10.       22.08.1999. In Defence of Vagueness (of a Kind) in Science, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 20-26, 1999, Cracow, Poland (streszczenie w: Jacek Cachro and Katarzyna Kijania-Placek (eds.), Volume of Abstracts, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 20-26, 1999, Cracow, Poland, s. 176).

 

11.       01.04.2000 Stanowiska w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Katowice, ul. Wojewódzka 29/8 (III piętro), godz. 11:00-18:00.

 

12.       07.09.2000. W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu, Pierwsze Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne "Racjonalność naukowa", Zielona Góra 7-9 września 2000 r.

 

13.       14.11.2000. Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm---kreacjonizm, Sympozjum "Kategoria genezy w nauce i filozofii", Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 13-14 listopada 2000 r.

 

14.       01.05.2001. Uteoretyzowanie obserwacji, "Rzeczywistość wirtualna, Światy przedstawione w nauce i sztuce", Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 29.04.01-01.05.01.

 

15.       05.11.2001. Twarde jądro ewolucjonizmu, "Granice naturalizmu w kontekście nauk przyrodniczych", Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 5-6 listopada 2001.

 

16.       24.11.2001. Hipotetyczność bytu. O wyższości ontologii naukowej nad ontologią spekulatywną, Międzynarodowa konferencja filozoficzna "Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego", Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Redakcja Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich "ΣΟΦΙΑ", Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Rzeszów-Boguchwała 23-25 listopada 2001.

 

17.       08.04.2002. Dyskusja panelowa: Światopoglądowe uwarunkowania nauki, religii i filozofii, sala biblioteki Instytutu Filozofii UMCS, godz. 13.00

 

18.       12.09.2002. Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia, III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne "Pojęcie prawdy i wyzwania relatywizmu; Wokół filozofii Karla R. Poppera", 12-14 września 2002, aula H, budynek Neophilologicum, Al. Wojska Polskiego 71A (godz. 15.00).

 

Nagrody za aktywność naukową i dydaktyczną.

 

1.         22.09.1977. UMCS. Rektorska III-go stopnia (3 000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło.

2.         15.09.1978. UMCS. Rektorska III-go stopnia (3 000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło.

3.         19.09.1979. UMCS. Rektorska III-go stopnia (3 000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło.

4.         22.10.1981. UMCS. Rektorska II-go stopnia (5 000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Tadeusz Baszyński.

5.         15.09.1983. Wyróżnienie honorowe (dyplom) w zorganizowanym przez miesięcznik popularnonaukowy "Problemy" konkursie pod hasłem SZUKAMY POPULARYZATORóW WIEDZY za pracę pod tytułem "Jak powstają teorie naukowe?" (druk: Akcent 1984, nr 1 (15), s. 154-164). Podpis: Przewodnicząca Jury Redaktor Naczelny Problemów Alicja Tejchma.

6.         01.10.1983. Nagroda indywidualna III-go stopnia naukowa Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską (15 000 zł). Podpis: Minister Benon Miśkiewicz.

7.         19.07.1984. UMCS. Rektorska II-go stopnia (25 000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Józef Szymański.

8.         15.10.1985. UMCS. Rektorska III-go stopnia (15000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Stanisław Uziak.

9.         25.08.1987. UMCS. Rektorska III-go stopnia (20000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Stanisław Uziak.

10.       16.12.1987. Nagroda z UMCS (8 000 zł) za wyróżniający się udział w realizacji prac naukowobadawczych umownych. Podpis: Prorektor prof. dr hab. Jerzy Szczypa.

11.       28.12.1987. Nagroda z UMCS (15 000 zł) za wyróżniający się udział w realizacji prac naukowobadawczych umownych. Podpis: Prorektor prof. dr hab. Jerzy Szczypa.

12.       13.10.1988. UMCS. Rektorska III-go stopnia (30000 zł). Podpis: Rektor Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski.

13.       12.01.1989. Nagroda z UMCS (31 000 zł) za wyróżniający się udział w realizacji prac naukowobadawczych umownych. Podpis: Prorektor prof. dr hab. Jerzy Szczypa.

14.       09.10.1989. UMCS. Nagroda rektorska I stopnia (100 000 zł) za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim. Podpis: Prorektor prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski.

15.       05.06.1990. Nagroda z UMCS (55 000 zł) za wyróżniający się udział w realizacji prac naukowobadawczych umownych. Podpis: Prorektor prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski.

16.       15.10.1992. UMCS. Nagroda rektorska I stopnia (10 600 000 zł) za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim. Podpis: Rektor prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior.

17.       23.10.1995. UMCS. Nagroda rektorska II stopnia (1 300 zł) za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim. Podpis: Rektor prof. dr hab. Kazimierz Goebel.

18.       01.10.1999 Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm (16 000 zł).

 

 

K.Jodkowski@ifil.uz.zgora.pl